Business mediation cases

 • Business mediation

  Producent in Nederland Uitval groepsleider logistiek Case bekijken
 • Conflict- en perspectievencoaching

  Medisch bedrijf in Nederland Heroriëntatie directeur Case bekijken

Change management cases

 • Strategieworkshop

  Retailer in Nederland Dalende performance Case bekijken
 • Open space workshop

  Ontwikkelaar in Nederland Samenvoeging twee ontwikkelingsteams Case bekijken
 • Integrale workshop

  Producent in Duitsland Verbetering productie output Case bekijken

Complexity is the prodigy of the world. Simplicity is the sensation of the universe.
Behind complexity, there is always simplicity to be revealed.
Inside simplicity, there is always complexity to be discovered.

Gang Yu

Strategieworkshop

Retailer in Nederland

Dalende performance Aanleiding

De prestaties van een retailer blijven achter. Diverse procesinterventies, verbetermaatregelen, persoonlijke gesprekken en stimuleringsafspraken sorteren geen effect. Kort op de eerste reorganisatie volgt nu een tweede.

Aanpak
LANZ start door samen met de teamleider de situatie in kaart te brengen en organiseert een workshop. Hierin kondigt de teamleider de noodzakelijke tweede reorganisatie aan en vertrekt daarna. Zijn teamleden reflecteren op het nieuws en werken vervolgens – direct door henzelf te beïnvloeden – alternatieven uit om de situatie te veranderen. De teamleider komt terug en luistert

naar de ideeën van zijn team. Hij evalueert deze op een later moment en onderbouwt in welke maatregelen hij zich wel en niet kan vinden. Zijn bevindingen koppelt hij terug aan het team. Dat werkt op zijn beurt de goedgekeurde alternatieven uit, stemt waar nodig af en voert de veranderingen door.

Resultaat
Door om beurten te presenteren en te reageren
en door de teamleden zelfstandig alternatieven
te laten bedenken én uit te laten voeren, ontstaat ruimte, begrip voor elkaars standpunten, oplossend vermogen en uiteindelijk krachtenbundeling voor de tweede reorganisatie.

Netto tijdsbesteding: 1 voorbespreking, 2 workshops.

Focus on the journey, not the destination.
Joy is found not in finishing an activity but in doing it.

Greg Anderson

Open space workshop

Ontwikkelaar in Nederland

Samenvoeging twee ontwikkelingsteams Aanleiding

Het hoofdkantoor heeft besloten twee ontwikkelingsteams samen te voegen. In Nederland is het wachten op formele goedkeuring door de onder- nemingsraad. Wat er precies moet gebeuren om de teams succesvol te kunnen fuseren en hóé, is beperkt in beeld.

Aanpak
LANZ start met individuele gesprekken met de ‘blijvende’ en de ‘scheidende’ teamleider om alles boven water te halen wat volgens hen de ontwik- keling van het nieuwe team kan bevorderen. De teamleiders spreken hun visies daarna samen door en stemmen af hoe lang de scheidende man betrokken blijft. In de volgende stap presenteert de blijvende teamleider hun ideeën aan de

managers en stemt het vervolg af. Teamleider en management kiezen voor een open space workshop met alle medewerkers om de onderwerpen in kaart te brengen. In een tweede workshop diepen dezelfde deelnemers de geïnventariseerde onderwerpen verder uit. Zelfstandige werkgroepen bedenken daarna een aanpak en voeren de met het management afgestemde plannen – ondersteund door collegiale intervisie – uit.

Resultaat
Door alle betrokkenen stapsgewijs en goed geïnformeerd ruimte te bieden om mede-vormgever te zijn van het nieuwe team, ontstaat behalve draagvlak en acceptatie ook inhoudelijk een scherpbeeldvan deimpactvandesamenvoeging.

Netto tijdsbesteding: 2 workshops, 3 intervisies, 1 individuele coaching.

The best way to predict the future is to create it.

Peter F. Drucker

Integrale workshop

Producent in Duitsland

Verbetering productie output Aanleiding

Het bedrijf beheerst zijn productie door onder andere op efficiency te sturen. Ondanks continue aandacht en ingrepen slaagt het er niet in die te vergroten. De productie presteert hierdoor ondermaats waardoor men ook niet goed kan voldoen aan de vraag van de markt.

Aanpak
LANZ start met individuele interviews van de directieleden om te inventariseren wat volgens hen efficiencyvergroting, betere besturing en meer grip in de weg staat. LANZ toetst deze onderwerpen in een gezamenlijke sessie met het management en de commerciële lijn en helpt hen een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. Directie, management en commerciële lijn presenteren hun analyse en ideeën daarna in een gezamenlijke workshop aan de voormannen en teamleiders uit de fabriek. Daarna vertrekken ze. De operationele mensen geven vervolgens hun zienswijze

en ontwikkelen vanuit hun eigen perspectief verbetervoorstellen. LANZ helpt deze te uit te werken in concrete maatregelen en een planning.
De voormannen en teamleiders presenteren hun voorstellen daarna aan de directie, management en commerciële lijn die op een later moment onderbouwde keuzes uit de plannen maken. Voor de uitvoering van de verbetermaatregelen kiest de producent voor samenwerking met een specialist in industrial engineering.

Resultaat
Door op alle niveaus in de onderneming na te gaan welke zaken efficiencyverbetering belemmeren en ideeën en inzichten transparant, veilig en gestructureerd uit te wisselen, ontstaat een doorbraak en verbetert de productie significant.

Netto tijdsbesteding: 3 interviews, 1 voorbespreking, 1 workshop.

Business mediation

Producent in Nederland

Uitval groepsleider logistiek Aanleiding

Een groepsleider logistiek kan zijn aandacht slecht verdelen, zich moeilijk concentreren, lastig grenzen aangeven en emoties van anderen en conflicten amper hanteren en valt uit. De Arbodienst adviseert het contact tussen ‘werkgever en werknemer’ met hulp van een onafhankelijke derde te hervatten.

Aanpak
LANZ start met individuele gesprekken met de werknemer en de werkgever om hun posities, belangen en verwachtingen in kaart te brengen. LANZ stelt daarna een gemeenschappelijk gesprek voor en vat de randvoorwaarden daarvoor samen.

Beide partijen kunnen zich hierin vinden. In dit gesprek lichten de werknemer en de werkgever hun standpunten toe. Ze stellen samen een agenda op die ruimte biedt om dieper op alle onderwerpen in te zoomen en werken aan de hand daarvan oplos- singen uit.

Resultaat
Door met wederzijds respect en op een veilige manier elkaars standpunten te verkennen, kunnen contact en vertrouwen herstellen en ontstaat er ruimte voor nieuwe afspraken.

Netto tijdsbesteding: 4 sessies, waarvan 2 individueel.

Conflict- en perspectievencoaching

Medisch bedrijf in Nederland

Heroriëntatie directeur Aanleiding

Een directeur loopt vast in zijn arbeidsleven. Zijn plezier in zijn werk neemt af en hij ervaart nog maar weinig zingeving in zijn professionele functioneren. De inspiratie voor een nieuwe richting of uitdaging ontbreekt en zijn energie is beperkt.

Aanpak
LANZ start met inventariseren welke onderwerpen en mensen de directeur in de huidige situatie belemmeren en formuleert mogelijke oplossingsrichtingen. De directeur voegt daarna in enkele vervolggesprekken zijn belangrijkste levenservaringen en (sluimerende) wensen en behoeften toe. Hierdoor ontstaat

stapsgewijs een helder beeld van zijn mogelijkheden en voorkeuren. Met behulp van een roadmap, die aangeeft wat hij nodig heeft om van ‘a naar b’ te komen, vult hij vervolgens zijn nieuwe toekomst in. LANZ coacht en begeleidt de transitie met reflecties in persoonlijke gesprekken.

Resultaat
Door ondersteunend, geïntegreerd en openhartig te reflecteren, ontstaat inzicht en vertrouwen in eigen kunnen en groeit de energie voor het realiseren van een nieuwe toekomst.

Netto tijdsbesteding: 5 sessies.

change
on the go ® .Meet

Lanz Organisatie & Advies BV
Van Pallandtstraat 45
NL • 6814 GN Arnhem

+31 (0)6 2096 3032
alex@lanz.org
lanz.org | changeonthego.org
KvK Arnhem: 50588664
BTW: NL 8228 22623 B01

Proclaimer
LANZ is verantwoordelijk voor de content van deze website en doet zijn uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. Klopt er iets niet of functioneert er iets niet goed? Laat het dan weten en stuur me een mail. Ik zoek dan graag samen naar een goede oplossing.

Arrow