Status quo doorbreken

Samen bewegen. Dit is niet altijd gemakkelijk. Wie echter niet of onvoldoende flexibel kan inspelen op veranderingen, ervaart na verloop van tijd steeds meer spanning: in zichzelf of met anderen. Ontsnappen aan de situatie wordt steeds moeilijker.

Coaching kan u helpen de status quo te doorbreken. Zoals bijvoorbeeld in het geval van een leidinggevende die drie divisies aanstuurde en kampte met toenemende interne weerstand. Het doorlopen van de volgende vijf stappen heeft haar geholpen om constructief om te gaan met haar uitdaging:

1. Verkennen
2. Exploreren
3. Innoveren
4. Navigeren
5. Activeren

Samen sterker

Coaching werkt. Soms is er echter meer nodig dan een individuele inspanning, of dringt de tijd.

Een onderwerp beetpakken met uw teamafdeling, divisie of organisatie kan in korte tijd waardevolle inzichten opleveren, zoals deze casussen laten zijn bij bijvoorbeeld tegenvallende performance, lage leverbetrouwbaarheid of een te hoog ziekteverzuim.

Neem nu de eerste stap en plan hier vrijblijvend je eerste sessie om te ervaren of LANZ u kan helpen bij uw vraag, of stuur een e-mail. Lees verder voor meer informatie.

change-on-the-go-team

5 etappen 

Sturen op souplesse. Het repertoire van iemand die beweegt zonder van zijn ankers te raken. Het doorlopen van de volgende vijf coaching etappen heeft de leidinggevende met de uitdaging, zoals boven geschetst, geholpen haar status quo te doorbreken.

1. Verkennen Welke thema’s zijn nadrukkelijk aanwezig? Inventarisatie van uw actuele situatie middels een systeemtekening. Hieruit wordt inzichtelijk welke onderwerpen, personen en situaties op dit moment energie geven en/of kosten. Vervolgens formulering van een doel waaraan u wilt werken. In het geval van de casus was het doel van de leidinggevende leren omgaan met weerstand, respectievelijk draagvlak creëren voor koers die zij voor ogen had.

2. Exploreren Welke ervaringen hebben u gevormd? Aan de hand van een tijdlijn worden, in een eerste stap, significante ervaringen van de leidinggevende in kaart gebracht. In een tweede stap worden deze nader belicht met als doel ressources, voorkeuren, belastingen en patronen te accentueren die bewegen of belemmeren.

3. Innoveren Hoe blijft u in beweging? Sturen is een samenspel van zenden en ontvangen en vindt vaak plaats op basis van eigen gemaakte strategieën, die op een gegeven moment niet meer, of onvoldoende effectief  blijken te zijn. Wij gaan – mede aan de hand van een persoonlijkheidsanalyse –  samen op zoek naar onderwerpen en gedragspatronen wat waar bijgeschaafd dient te worden om weer soepel te bewegen, respectievelijk hoe kan de leidinggevende meer ruimte creëren bij haarzelf én bij de ander, waardoor er een breeder perspectief ontstaat voor haar en alle betrokkenen.

On the go

4. Navigeren Welke concrete stappen dienen zich nu aan? Vertaling van het persoonlijk leiderschap model naar concrete acties. Wat moet u vooral blijven doen, wat zou u meer kunnen doen, wat minder, zodat u authentiek bent in alle situaties. Vooral ‘nieuwsgierigheid’ aanwakkeren, was de conclusie in de casus. Meer vragen stellen, en meer delen met haar achterban wat haar als leidinggevende bezig houdt.

5. Activeren Tussentijdse reflectie op de stappen die al zijn genomen en mogelijke  hiaten die u tegen bent gekomen. Wat zijn de uitdagingen, welke ressources zouden beter ingezet kunnen worden? Wat geeft vertrouwen om deze koers vast te houden? Waar moet eventueel bijgestuurd worden? Welke saboteurs dienen in de gaten gehouden te worden?

Resultaat
Door gestructureerd te reflecteren aan de hand van concrete situaties en te leren in te spelen op wat haar en haar divisies bewoog en belemmerde, in plaats van te doen wat hoort en verwacht wordt bij een leidinggevende functie, ontvouwde zich de leidinggevende gedurende de coaching tot een attractieve gesprekspartner die van de divisies een eenheid wist te smeden.

Zin gekregen om, individueel of in teamverband, op zoek te gaan naar antwoorden op vragen die u (al lang) teisteren? Boek vrijblijvend de eerste coaching sessie hier, of neem contact op via het bijgaande formulier.

Contact opnemen

  leiderschap .LANZ

  coaching
  & training ® .Meet

  Lanz Organisatie & Advies BV
  Van Pallandtstraat 45
  NL • 6814 GN Arnhem

  +31 (0)6 2096 3032
  alex@lanz.org
  lanz.org
  KvK Arnhem: 50588664
  BTW: NL 8228 22623 B01

  Proclaimer
  LANZ is responsible for the content of this website and does its utmost to display all information correctly and completely. Is something not correct or is something not working properly? Then let me know and send me an email. I would like to search together for a good solution.

  Arrow