In eigen hand

Niemand vindt het leuk om veranderd te worden. Begrijpen waarom verandering noodzakelijk is en uit eigen beweging aanvullende kennis, een andere houding of nieuw gedrag verwerven, is veel prettiger en effectiever. Change on the go® zorgt dat alle betrokkenen in het veranderproces, eigenaar zijn van hun eigen beweging.

Eenvoud

Veranderen is in essentie heel eenvoudig
als mensen op elkaar inspelen. Change on the go® synchroniseert het veranderproces in drie stappen waarin de betrokkenen hun wensen en belevingen  respectvol en transparant met elkaar in overeenstemming brengen.

‘Licht reizen’ helpt bij verandering. Structuren die niet langer houvast geven maar belemmeren, zijn onnodig zwaar. Zekerheid en zin om te veranderen zijn uw nieuwe handbagage.

 

Het grote klein maken

Wie voor zichzelf of anderen een nieuw evenwicht zoekt, heeft baat bij uit- en inzoomen. Het grote klein maken, maakt de eerstvolgende stap duidelijk. LANZ helpt het geheel te overzien zonder relevante details uit het oog te verliezen.

Samen met u en de andere betrokkenen kijk ik naar alle factoren in het gezamenlijke krachtenveld. En naar ieders mogelijkheden om zaken zelf te beïnvloeden en te schakelen. Ogenschijnlijk kleine aanpassingen leiden vervolgens vaak snel tot grote impact.

On the go in drie sessies

Bewegen in de beweging gaat sneller dan remmen, stoppen, aanpassen en opnieuw snelheid maken. Samen on the go de onderwerpen die er daadwerkelijk toe doen bespreekbaar maken en belemmeringen opheffen, brengt 

vaak al na drie sessies verandering op gang. Teamecho® ondersteunt tijdens en na het proces en vergemakkelijkt zelfsturen en bijsturen.

  1. Stap 1
  2. Stap 2
  3. Stap 3

LANZ werkt voor zakelijke dienstverleners, retailers, wholesalebedrijven, franchiseondernemingen, onderwijsinstellingen, adviesbureaus, zorgorganisaties, farmaceutische bedrijven, producenten en de automobielindustrie.

Change on the go® in de praktijk


Retailer
| Nederland | Performanceprobleem

Aanleiding
De prestaties van een retailer blijven achter. Diverse procesinterventies, verbetermaatregelen, persoonlijke gesprekken en stimuleringsafspraken sorteren geen effect. Kort op de eerste reorganisatie volgt nu een tweede.

Aanpak
LANZ start door samen met de teamleider de situatie in kaart te brengen en organiseert een workshop. Hierin kondigt de teamleider de noodzakelijke tweede reorganisatie aan en vertrekt daarna. Zijn teamleden reflecteren op het nieuws en werken vervolgens – direct door henzelf te beïnvloeden – alternatieven uit om de situatie te veranderen.

 

De teamleider komt terug en luistert naar de ideeën van zijn team. Hij evalueert deze op een later moment en onderbouwt in welke maatregelen hij zich wel en niet kan vinden. Zijn bevindingen koppelt hij terug aan het team. Dat werkt op zijn beurt de goedgekeurde alternatieven uit, stemt waar nodig af en voert de veranderingen door.

Resultaat
Door om beurten te presenteren en te reageren en door de teamleden zelfstandig alternatieven te laten bedenken én uit te laten voeren, ontstaat ruimte, begrip voor elkaars standpunten, oplossend vermogen en uiteindelijk krachtenbundeling voor de tweede reorganisatie.

Producent | Duitsland | Efficiencyprobleem 

Aanleiding
Het bedrijf beheerst zijn productie door onder andere op efficiency te sturen. Ondanks continue aandacht en ingrepen slaagt het er niet in die te vergroten. De besturing blijft hierdoor ondermaats waardoor men ook niet goed kan voldoen aan de vraag van de markt.

Aanpak
LANZ start met individuele interviews van de directieleden om te inventariseren wat volgens hen efficiencyvergroting, betere besturing en meer grip in de weg staat. LANZ toetst deze onderwerpen in een gezamenlijke sessie met het management en de commerciële lijn en helpt hen een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. Directie, management en commerciële lijn presenteren hun analyse en ideeën daarna in een gezamenlijke workshop aan de voormannen en teamleiders uit de fabriek. Daarna vertrekken ze.

 

De operationele mensen geven vervolgens hun zienswijze en ontwikkelen vanuit hun eigen perspectief verbetervoorstellen. LANZ helpt deze te uit te werken in concrete maatregelen en een planning. De voormannen en teamleiders presenteren hun voorstellen daarna aan
de directie, management en commerciële lijn die op een later moment onderbouwde keuzes uit de plannen maken. Voor de uitvoering van de verbetermaatregelen kiest de producent voor samenwerking met een specialist in industrial engineering.

Resultaat
Door op alle niveaus in de onderneming na te gaan welke zaken efficiencyverbetering belemmeren en ideeën en inzichten transparant, veilig en gestructureerd uit te wisselen, ontstaat een doorbraak en verbetert de productiesturing significant.

Ontwikkelaar | Nederland | Merger

Aanleiding
Het hoofdkantoor heeft besloten twee ontwikkelingsteams samen te voegen. In Nederland is het wachten op formele goedkeuring door de onder- nemingsraad. Wat er precies moet gebeuren om de teams succesvol te kunnen fuseren en hóé, is beperkt in beeld.

Aanpak
LANZ start met individuele gesprekken met de ‘blijvende’ en de ‘scheidende’ teamleider om alles boven water te halen wat volgens hen de ontwikkeling van het nieuwe team kan bevorderen. De teamleiders spreken hun visies daarna samen door en stemmen af hoe lang de scheidende man betrokken blijft. In de volgende stap presenteert de blijvende teamleider hun ideeën aan de managers en stemt het vervolg af.

 

Teamleider en management kiezen voor een open space workshop met alle medewerkers om de onderwerpen in kaart te brengen. In een tweede workshop diepen dezelfde deelnemers de geïnventariseerde onderwerpen verder uit. Zelfstandige werkgroepen bedenken daarna
een aanpak en voeren de met het management afgestemde plannen – ondersteund door collegiale intervisie – uit.

Resultaat
Door alle betrokkenen stapsgewijs en goed geïnformeerd ruimte te bieden om medevormgever te zijn van het nieuwe team, ontstaat behalve draagvlak en acceptatie ook inhoudelijk een scherp beeld van de impact van de samenvoeging.

Weten hoe u gezamenlijke verandering als antwoord op een conflict mogelijk maakt?

change
on the go ® .Meet

Lanz Organisatie & Advies BV
Van Pallandtstraat 45
NL • 6814 GN Arnhem

+31 (0)6 2096 3032
alex@lanz.org
lanz.org | changeonthego.org
KvK Arnhem: 50588664
BTW: NL 8228 22623 B01

Proclaimer
LANZ is verantwoordelijk voor de content van deze website en doet zijn uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. Klopt er iets niet of functioneert er iets niet goed? Laat het dan weten en stuur me een mail. Ik zoek dan graag samen naar een goede oplossing.

Arrow